32.3 C
Bangkok

ฟินแลนด์ ประเทศที่มีการศึกษา ดีที่สุดในโลก และมีอากาศดีด้วย

Published:

“ฟินแลนด์” ประเทศที่มีการศึกษา ดีที่สุดในโลก

ฟินแลนด์ นอกจากจะเป็นประเทศที่มีอากาศดี มีธรรมชาติงดงามแล้ว สิ่งหนึ่งที่ฟินแลนด์ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก นั่นก็คือ ‘การศึกษา’

รู้ไหม ทำไมระบบการศึกษาของฟินด์แลนด์ ถึงดีที่สุดในโลก ผู้เขียนจะพาไปหาคำตอบกัน..

แม้เรื่องของการศึกษาในบ้านเรา จะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยๆ ทว่าในต่างประเทศ นี่ก็เป็นปัญหาโลกแตกอยู่พอสมควรผิดกับที่ฟินแลนด์ ซึ่งวางระบบการศึกษาโดย..

  • ไม่แบ่งนักเรียนให้เก่งตามเกรด ไม่ได้สนใจว่าใครสอบได้ที่ 1 หรือที่สุดท้ายในคลาส
  • ไม่บังคับให้สอบในมาตรฐานเดียวกันทุกคน แต่เด็กจะได้รับการประเมินเป็นรายบุคคล และมีการติดตามพัฒนาการอยู่ตลอด
  • เว้นช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่จะให้เด็กเลือกทดสอบแบบสมัครใจ
  • ครูผู้สอนได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ เพราะต้องมีวุฒิภาวะสูงมากๆ
  • ครูอาจารย์ทุกคน ต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ต้องจบครูวิชาชีพ หรือถ้าจบจากสถาบันที่ปลูกฝังความเป็นครูด้วยความเข้มงวดโดยเฉพาะ โรงเรียนต่างๆ ยิ่งชอบ
  • ครูในทุกระดับ จนถึงผู้บริหาร จะทำงานแบบให้ความร่วมมือกัน ไม่เน้นแข่งขันเพื่อสร้างผลงาน
  • เมื่อเทียบระบบครูฟินแลนด์กับอเมริกา พบว่าที่อเมริกาจะเน้นไปที่การประกวดแข่งขัน ในรายการนั่นนี่ ซึ่งเป็นภาพฟินแลนด์มองต่างออกไป
  • ฉะนั้น เมื่อครูไม่มีการแข่งขัน จึงเป็นบรรทัดฐานให้กับนักเรียน สืบทอดกันเป็นค่านิยมที่ดูดีกว่า

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เอง ฟินแลนด์จึงมีระบบการศึกษา.. ดีที่สุดในโลก

Reference www.instagram.com

Related articles