27.9 C
Bangkok

4 บริษัทขายเหล้า-เบียร์แพ้คดีฟ้องยกเลิกประกาศคุมแอลกอฮอล์

Published:

ศาลปกครองกลาง ชี้ กรรมการควบคุมแอลกอฮอล์ มีอำนาจออกประกาศ ไม่ขัดเจตนารมณ์ ก.ม.ห้ามใช้ข้อความอวดสรรพาคุณ

ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ วันที่ 20 ธ.ค.60 นายหัสฎี ศรีวิเชียร ตุลาการศาลปกครองกลาง เจ้าของสำนวน และองค์คณะ มีคำพิพากษายกฟ้อง คดีที่ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด , บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บาคารดี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เพอร์นอต ริคารด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จำหน่าย และนำเข้าสุราและเบียร์

ยื่นฟ้อง คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นคดีหมายเลขดำ 767/2558 จากกรณีออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8 ม.ค.58 กำหนดมาตรการต่างๆ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งสี่ เห็นว่า ข้อกำหนดในประกาศฯ ส่วนหนึ่งห้ามใช้ข้อความแสดงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะสินค้า ซึ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพการประกอบธุรกิจ

โดยวัตถุประสงค์ของการตรา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย จึง ขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีห้ามใช้ข้อความที่มีลักษณะ (1) ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม (2) เชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยศาลปกครองกลาง เห็นว่า

ประกาศพิพาทชอบด้วยกฎหมาย ออกตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครืองดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกาศดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการขยายหรือเกินกว่าขอบเขต ที่พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ให้อำนาจไว้ จึงพิพากษายกฟ้อง

Related articles